ประกันภัยรถยนต์ 2+

ข้อยกเว้นความคุ้มครองกาประกันภัย 2+

ในปัจจุบันเรื่องของประกันภัยรถยนต์ 2+ กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากราคาเบี้ยประกันภัย 2+ ค่อนข้างมีราคาถูกกว่าประกันภัย 1 เนื่องด้วยราคาเบี้ยที่ถูกนี้ จะประเด็นไหนบ้างไหมที่บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายขึ้น

ข้อยกเว้นในการทำประกันภัย 2+

1. ข้อยกเว้นทั่วไปของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

 • การทำสงคราม การรุกราน การกระทำของชาติศัตรู การสู้รบหรือการปฏิบัติการที่มีลักษณะเป็นการทำสงคราม
 • การทำสงครามกลางเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การต่อต้านรัฐบาล การยึดอำนาจการปกครองโดยกำลังทหาร
 • วัตถุอาวุธปรมาณู
 • การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีฯ

2.   ข้อยกเว้นทั่วไปของความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาจักรเขตคุ้มครอง
 • การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย
 • การใช้ในการแข่งขันความเร็ว
 • การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงได้ทำประกันกับบริษัทด้วย
 • ความรับผิดซึ่งเกิดจากสัญญาที่ผู้ขับขี่ทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดจะไม่เกิดขึ้น การขับขี่โดยบุคคลที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดไม่น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

3.   ข้อยกเว้นความเสียหายต่อรถยนต์ 

 • การเสื่อมราคา หรือการสึกหรอของรถยนต์
 • การแตกหักของเครื่องจักรกลไกของรถยนต์ หรือการเสียหรือการหยุดเดินของกลไก อันมิได้เกิดจากอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายโดยตรงต่อรถยนต์ อันเกิดจากการบรรทุกน้ำหนัก หรือจำนวนผู้โดยสารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาต
 • ความเสียหายต่อยางรถยนต์ อันเกิดจากการฉีกขาด หรือการระเบิด เว้นแต่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับส่วนอื่นของรถยนต์ในเวลาเดียวกัน
 • ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ 

  4.   ข้อยกเว้นความเสียหายต่อทรัพย์สิน

 • ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดคู่สมรส บิดา มารดา บุตรของผู้เอาประกันหรือผู้ขับขี่เครื่องชั่ง สะพานรถ สะพานรถไฟ ถนน ทางวิ่ง ทางเดิน หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อยู่ใต้สิ่งดังกล่าว อันเกิดจากการสั่นสะเทือน หรือจากน้ำหนักรถยนต์
 • ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่ใน หรือกำลังยกขึ้น หรือกำลังยกลงจากรถยนต์
 • ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมี หรือวัตถุอันตรายที่บรรทุกอยู่ในรถ เว้นแต่การรั่วไหลเกิดจากอุบัติเหตุของรถยนต์

  5.   ข้อยกเว้นการใช้รถยนต์

 • การใช้รถยนต์นอกอาณาเขตที่คุ้มครอง 
 • การใช้รถยนต์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย
 • การใช้ในการแข่งขันความเร็ว

อย่างไรก็ตาม ข้อยกเว้นในการทำประกันภัย 2+ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เอาประกันภัยต้องอ่านทำความเข้าใจก่อนทำสัญญาร่วมกันระหว่างคู่สัญญา